Hãy sẵn sàng để đóng góp ETH và trở thành người ký tBTC! Ký tBTC chỉ với ETH sẽ bắt đầu vào ngày 8 tháng 7! Thông báo Stakedrop ở đây!

Các nhà phát triển có thể xây dựng trên tBTC. Có một số tài nguyên để giúp các nhà phát triển sử dụng cơ sở hạ tầng tBTC để đưa Bitcoin lên Ethereum.Bắt đầu với các tài nguyên sau:

Các nhà phát triển khác đã xây dựng các ứng dụng trên tBTC bằng các công cụ trên. Hackathon tại ETHDenver đã tạo ra một số ứng dụng tuyệt vời có thể cung cấp các ví dụ.